O Nas

Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej jest samorządową jednostką organizacyjną Miasta Dąbrowa Górnicza, powołaną na mocy uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nr XIX/340/2020 z dnia 11 marca 2020 roku. Swoją działalność rozpoczęło w dniu 1 kwietnia 2020 roku i obecnie obsługuje 55 jednostek oświatowych, którym zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną.

Jednym z głównych założeń dla powstania Centrum Usług Wspólnych było zoptymalizowanie wykorzystania posiadanych przez Miasto Dąbrowa Górnicza zasobów materialnych i ludzkich. Nie oznacza to „cięcia kosztów”, a bardziej optymalizację procesów zachodzących w jednostkach oświatowych, co spowoduje lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów przy jednoczesnej maksymalizacji satysfakcji klienta z otrzymanych produktów (usług). Taki właśnie kierunek działań jest zalecany i zgodny z koncepcją Lean Management Governement, który jest wdrażany w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej.

Zakres usług

 • Obsługa finansowo-księgowa

  Zadaniem Centrum Usług Wspólnych w zakresie finansów jest prowadzenie pełnej rachunkowości jednostek obsługiwanych, ujednolicenie i standaryzacja modelu rozliczania, sporządzenie sprawozdań budżetowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, kwalifikowanie dowodów księgowych według właściwych podziałów klasyfikacji budżetowej, dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także pełna obsługa bankowa. W ramach obsługi wspólnej prowadzone są rejestry cząstkowe VAT dla celów rozliczania podatku VAT oraz sprawowany jest nadzór i kontrola terminowości rozliczeń i zobowiązań jednostek obsługiwanych. Dla sprawności zadania powstał model współpracy, dzięki któremu zabezpieczono właściwy obieg dokumentów i informacji.

 • Obsługa kadrowo-płacowa

  Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę jednostek obsługiwanych, poprzez aktywne zarządzanie procesami, ich optymalizację, a jednocześnie standaryzację. Zarządzanie procesami kadrowo-płacowymi opiera się na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych, jak i organizacyjnych, uzupełnionych wieloletnim doświadczeniem zawodowym osób zarządzających. Pozytywnym skutkiem nowego podejścia do zarządzania w tym obszarze jest większe zadowolenie zarówno jednostek obsługiwanych jak i samych pracowników oświaty.

 • Obsługa BHP

  Przez wiedzę, doświadczenie oraz poprzez działania dydaktyczne upowszechniamy poczucie bezpieczeństwa osób przebywających w obsługiwanych przez nas jednostkach. Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej prowadzi działania, które stają się fundamentem do tego, by środowisko jednostek oświatowych, w wymiarze rzeczywistym, również było bezpieczne. Nowe standardy i powszechność wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, połączona ze szczególną odpowiedzialnością za drugiego człowieka, tworzy wspierającą się wspólnotę, z wysoką kulturą socjalną.

 • Obsługa Inspektora Danych Osobowych

  Centrum Usług Wspólnych jest skutecznym i aktywnym wsparciem w codziennej pracy i problemach związanych z zapewnieniem właściwej ochrony danych osobowych. Polityka ochrony danych osobowych jest zagadnieniem żywym i regularnie udoskonalanym poprzez nowelizację obowiązującego porządku prawnego. Centrum Usług Wspólnych cechuje się profesjonalnym podejściem do tak delikatnych zagadnień, posiadając zawsze aktualną wiedzę, wykorzystywaną przez kompetentny zespół realizujący kompleksową obsługę dla jednostek budżetowych.

 • Utrzymanie porządku i czystości

  Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej założyło sobie za cel optymalizację zadań utrzymania porządku i czystości oraz znaczące podniesienie jakości usług. Dzięki zaangażowanemu personelowi, poprawie organizacji pracy oraz zastosowaniu profesjonalnej chemii gospodarczej, utrzymanie porządku i czystości, stało się korzystniejsze pod kątem ekonomiki, jak i efektywności powierzonych zadań.

  Rozwijając ten zakres zadaniowy wdrażamy standardy, które umożliwiają planowanie pracy ze znacznym wyprzedzeniem, zapewniając zabezpieczenie kadrowe oraz satysfakcję obsługiwanych jednostek z wykonanych zadań.

 • Obsługa techniczna

  Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej zapewnia profesjonalną i wyspecjalizowaną obsługę techniczną oraz konserwacyjną. Ogromny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo i sprawność infrastruktury obsługiwanych jednostek oraz wyposażenia technicznego obiektów.

  Obsługa techniczna opiera się na sprawnej koordynacji wszystkich koniecznych prac przy usuwaniu awarii, wykonywaniu prac remontowych, konserwacyjnych, montażowych czy prowadzenie przeglądów i audytów, utrzymując substancję techniczną obiektów obsługiwanych jednostek w pełnej sprawności zapewniającej bezpieczeństwo ludzi oraz mienia.

 • Obsługa majątku

  Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej poprzez wdrożenie nowych, ustandaryzowanych zasad ewidencji i obsługi majątku w obrębie całego miasta zmierza do lepszego dostępu do informacji na temat posiadanego majątku w jednostkach oświatowych oraz optymalizacji sposobu jego zagospodarowania. Wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych, gwarantuje prowadzenie sprawnej gospodarki majątkiem miejskim, co pozwala na natychmiastową reakcje na pojawiające się potrzeby dąbrowskich szkół i przedszkoli, zapewniając im niezbędne wyposażenie przestrzeni dydaktyczno – oświatowych.

 • Wspomaganie Zamówień Publicznych

  Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej dysponuje zapleczem kadrowym osób zaangażowanych oraz wyposażonych w doświadczenie i wiedzę w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz wszystkich dobrych praktyk w postępowaniach. Stosowane rozwiązania mają jeden główny cel, mają zapewniać korzystne dla Miasta nawiązywanie współpracy, przy maksymalnej transparentności całego procesu. Dodatkowym atutem koordynacji przez CUW wszystkich postępowań staje się możliwość prowadzenia ich wspólnie dla wszystkich jednostek miejskich.

 • Obsługa prawna

  Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej zapewnia kompleksową obsługę prawną obsługiwanych jednostek, w ramach której uzyskają one opinie i porady prawne oraz wyjaśnienia w zakresie stosowania obowiązującego prawam.in. w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy, prawa administracyjnego, cywilnego , etc…) . Doradztwo i obsługa prawna obejmuje również analizę projektów umów, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych tworzonych przez jednostki, a także niezbędną pomoc w ich przygotowaniu.
  Zapewniane przez CUW wsparcie prawne oprócz doradztwa i analizy przedkładanej dokumentacji pod kątem jej zgodności z prawem, gwarantuje również zastępstwo procesowe w sprawach, w których uczestniczą obsługiwane jednostki.

"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces."

Henry Ford

Polityka Prywatności

Administratorem Danych osobowych przetwarzanych na stronach www.cuw.dg.pl jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą (41-303) Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 74, zwany dalej „CUW”, reprezentowane przez Dyrektora Annę Gazdowicz.

Kontakt: e-mail: cuw@cuw.dg.pl, Tel: 32 718 04 50

CUW wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Łukasza Więckowskiego z którym można się skontaktować poprzez email: odo@cuw.dg.pl, lub telefonicznie: +48 534 971 975

Pełna treść dostępna tutaj.

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej cuw.dg.pl

Pełna treść dostępna jest tutaj.